Pieksämäen kaupunginkirjaston käyttösäännöt 12.9.2019 alkaen, voimassa toistaiseksi

Kunnalla on oikeus laatia käyttösäännöt kirjastolle. Oikeus perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016, §14). Pieksämäen kirjaston kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä käyttösääntöjä.

  1. Kirjaston tilojen käyttö ja aukioloajat

Pieksämäen kirjasto on kaikille avoin tila. Sen kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston aukioloajat ovat liitteessä, niistä tiedotetaan myös kirjastossa sekä kirjaston verkkosivuilla. Eläinten tuominen kirjastoon on kielletty. Ainoastaan avustajakoirat saavat tulla sisään.

Pääkirjastossa on käytettävissä digitointipiste ja satuhuone. Näiden tilojen varaamiseen ja käyttämiseen on erilliset ohjeet, jotka löytyvät kirjastosta ja kirjaston verkkosivuilta. Pääkirjastossa voi asioida omatoimiajalla itsenäisesti. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko.

Jäppilän ja Virtasalmen omatoimikirjastoihin voi mennä silloinkin, kun virkailija ei ole paikalla, mutta se vaatii voimassa olevaa kirjastokorttia ja numerollista salasanaa.

Naarajärven lasten- ja nuortenkirjasto noudattelee koulujen työskentelykautta ja loma-aikoja. Kirjastoauto Rietrikin pysäkit ja palveluajat ovat Pieksämäen kaupungin nettisivuilla sekä kirjastoautossa.

  1. Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

 Kirjastokortin ja tunnusluvun saa jokainen, joka todistaa henkilöllisyytensä ja sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus. Holhooja vastaa alle 15-vuotiaan lainoista. Yhteisöasiakkaille määritellään vastuuhenkilö. Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävänä kirjastoissa ja kirjaston verkkosivuilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aineistoa lainattaessa. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortistaan ja sillä lainatusta aineistosta. Kortin katoamisesta ja henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta niin kauan, kunnes katoamisilmoitus on tehty kirjastoon. Kadonneen kortin tilalle lainaaja voi lunastaa uuden kortin.

Kirjastokortin avulla asiakas voi käyttää lainausautomaattia. Verkkokirjastoon kirjautumiseen tarvitaan kirjastokortin numero ja tunnusluku (PIN-koodi). Omatoimikirjaston käyttö edellyttää kirjastokortin ja tunnusluvun (neljä numeroa) omistamista.

Kirjastossa on käytettävissä sekä fyysisiä että e-aineistoja. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Asiakkaalla voi olla yhteensä enintään 50 lainaa. Materiaalikohtaiset rajat ovat dvd-levyissä, videokaseteissa ja cd-levyissä 20 lainaa. Aineistolla on erilaisia laina-aikoja, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä. Lainan voi uusia kahdeksan (8) kertaa, ellei aineistosta ei ole varauksia. Kirjastolla on oikeus rajoittaa lainojen, uusintojen ja varausten määrää. Uusimisen voi tehdä kirjaston asiakaspalvelupisteessä, verkkokirjastossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Elokuvissa ja peleissä noudatetaan lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja.

Aineistoa voi varata kirjastossa, verkkokirjastossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Varaaminen on maksutonta ja noudettavasta varauksesta ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Varattu aineisto kulkee Lumme-kirjastojen välillä. Varaus on noudettava tai ilmoitukseen reagoitava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä. Varausajan umpeuduttua aineisto siirtyy jonossa seuraavalle. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Ellei tarvittavaa aineistoa löydy Lumme-kirjastojen kokoelmasta, voidaan se kaukolainata toisesta kirjastosta. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalvelumaksut ovat liitteessä. Asiakas voi tehdä hankintaehdotuksia kokoelmien kehittämiseksi.

  1. Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

 Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla. Aineiston voi palauttaa kirjaston palvelutiskille tai palautusautomaatilla mihin tahansa Lumme-kirjastojen toimipisteeseen. Pääkirjastossa, Poleenissa, voi palauttaa palautusautomaattiin, jos kulttuurikeskus on auki.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada sähköpostiin eräpäivämuistutus kolme (3) vuorokautta ennen eräpäivää. Kirjasto ei ole vastuussa muistutusviestien perillemenosta. Myöhässä olevista lainoista peritään myöhästymismaksuja, jotka ovat liitteessä. Lasten- ja nuortenosaston materiaalista peritään vain huomautuskulut. Kirjastossa perittävät maksut päättää vapaa-aikalautakunta.

  1. Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

 Kirjaston käyttäjä ei saa aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kaikkea kirjaston aineistoa ja omaisuutta sekä tiloja huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

  1. Maksuttomat ja maksulliset palvelut

 Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia. Kirjasto perii liitteen mukaisesti maksuja mm. myöhässä palautuneesta aineistosta, kaukolainoista ja tulosteista. Rikkoutuneen tai kadonneen aineiston voi korvata samalla tai samanarvoisella aineistolla tai maksamalla kirjaston määräämän korvaussumman. DVD- ja BluRay-levyjen kohdalla on huomioitava tekijänoikeusmaksun sisältyminen korvaushintaan ja ne on korvattava rahallisesti.

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään ensimmäinen muistutus 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen muistutus 28 vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja lasku 56 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. Laskutetun aineiston poistaminen kokoelmasta ei keskeytä perimistoimia. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa ainestoa sekä lasten ja nuorten aineistoa. Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

  1. Omatoimikirjastot

Omatoimikirjastoissa Jäppilässä ja Virtasalmella on tallentava kameravalvonta. Omatoimikirjastoon tarvitaan kirjastokortti ja nelinumeroinen tunnus. Omatoimikirjastoon kirjautunut asiakas on vastuussa sekä aiheuttamistaan vahingoista ja ilkivallasta, että vahingon teon mahdollistamisesta.

  1. Tietosuoja

 Kirjastokortin antamisen yhteydessä asiakas merkitään lainaajarekisteriin. Kirjastolla on oikeus käyttää rekisterissä henkilötunnusta (henkilötietolaki 523/199, 13§). Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan kirjaston käytön ja lainausten valvontaan. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Henkilötietolain ja –asetuksen mukaan asiakkaalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja kirjallisena pyytää henkilötietojensa käyttöloki. Takaajalla on oikeus tarkistaa takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat.

  1. Lainauskielto

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos hänellä on maksamattomia maksuja yli määritellyn rajan (10 €) tai kertyneitä maksuja ei ole hoidettu tammikuun loppuun mennessä. Tällöin lainojen uusinta tai varaaminen eivät onnistu. Hoitamattomat laskutetut aineistot siirretään perintään. Lainauskielto ei estä asiakasta käymästä kirjastossa ja käyttämästä kirjaston aineistoja kirjaston tiloissa.

Jos lainattu aineisto katoaa tai vahingoittuu, aineiston voi korvata joko hankkimalla uuden kappaleen samaa tai vastaavaa aineistoa, tai maksamalla kirjaston määrittelemän korvaushinnan.

  1. Kirjaston käyttökielto

 Kirjaston käyttöoikeuden voi menettää, jos asiakas toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta, käyttäytyy uhkaavasti muita asiakkaita tai henkilökuntaa kohtaan tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 vuorokautta ja sen määrää kirjastotoimenjohtaja. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava, ja käyttökiellosta tehdään aina viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti. Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016, §15)

Kirjaston maksut ja hinnat

Palvelumaksut

Myöhästymismaksut

 Kirjaston ”sakkomaksut” koostuvat myöhästymismaksuista sekä huomautuskirjeiden kuluista.

Lasten ja nuorten aineistosta perimme pelkät huomautuskirjeiden kulut.

Maksut voit hoitaa kerralla tai lyhentää niitä. Maksuista voi myös neuvotella, jos esimerkiksi sairastapauksen vuoksi ajallaan palauttaminen ei ole onnistunut.

Muut maksut

Poleenissa voit maksaa käteisen lisäksi myös yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Muissa toimipisteissämme maksuvälineenä käy käteinen.

Perintä

Hoitamattomat laskutetut teokset viedään perintään.

Nämä maksut ovat astuneet voimaan 12.9.2019.